Chonburi Province Red Cross Chapter

 
วันอังคาร, 05 มกราคม 2559 03:03

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

Written by 
ให้คะแนน
(0 votes)

สภากาชาดไทย “มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการของกาชาดสากล และพึงได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากรัฐ”

พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

 

วิสัยทัศน์สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

พันธกิจสภากาชาดไทย

1) การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

2) การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

3) การบริการโลหิต

4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย (ปี 2554 –2558)

ยุทธศาสตร์ที่ 1         การบริการทางการแพทย์  และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร          

ยุทธศาสตร์ที่ 2         การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3         การพัฒนาและขยายบริการโลหิต  ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา  และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4         การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5         การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

 

อ่าน 194 ครั้ง
« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30