Chonburi Province Red Cross Chapter

 
วันอังคาร, 05 มกราคม 2559 03:21

อาสาสมัคร

Written by 
ให้คะแนน
(0 votes)

สมาชิกอาสากาชาด
อาสากาชาดที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทยปี ละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกันครบ 5 ปี โดยไม่มีข้อบกพร่องเสียหายอย่างใดจะได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกอาสากาชาดตลอดชีพและได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบำรุงประจำปี ต่อไป อาสากาชาดตลอดชีพมีสิทธิเท่าเทียมสามัญของสภากาชาดไทย
ประโยชน์ของ การเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
1.
  เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จะได้รับการลดอัตราค่าห้องพิเศษ ค่าผ่าตัดกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด
2.
  เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับการลดอัตราค่าห้องกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข
อาสากาชาดซึ่งได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สภากาชาดไทย หรือสาธารณชนด้วยความวิริยะอุตสาหะและจิตอันเป็นกุศล จะได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยสำนักงานอาสากาชาดจะเสนอ
* ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
* เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3
,2,1
* เข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ
* เข็มบำเพ็ญประโยชน์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
* เข็มที่ระลึกของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
* เข็มโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน

 

เงื่อนไขการสมัคร
สำนักงานอาสากาชาดยินดีรับบุคคลทั้งชายและ หญิง ผู้มีจิตเมตตา และศรัทธาในกาชาด ปรารถนาที่จะใช้เวลา สติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ช่วยงานของ สำนักงานอาสากาชาด รวมทั้งกิจการของสภากาชาดไทย โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ไม่จำกัดเพศ
สามารถอ่าน - เขียนได้
สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
พร้อมกับต้องมี ผู้รับรองที่มีคุณสมบัติในข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
1. ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด
2. อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

ขั้นตอนการเป็นอาสากาชาด
1. ยื่นใบสมัคร (รูปถ่าย 2 รูป
, สำเนาบัตรประชาชน) + มอบคู่มือการเป็นอาสากาชาด
2. เข้ารับการปฐมนิเทศ (นิเทศงาน)
3. ฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
4. เข้ารับการอบรม (รับประกาศนียบัตร
, ผ่านการทดสอบ , ชำระเงินค่าบำรุง , อาสากาชาดรับรอง)
5. รับเข้าเป็นอาสากาชาด

 

สนใจสมัครเป็นอาสากาชาด ติดต่อได้ที่
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
1873 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 256-4427-9

 

สมาชิกอาสายุวกาชาด
เงื่อนไขการสมัคร
อาสายุวกาชาด (
RCY Volunteer) หมายถึง บุคคลที่มีใจรัก เสียสละ ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์งาน เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีในสังคมและทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
คุณสมบัติผู้สมัคร ในสถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 -25 ปี เป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ที่สถานศึกษารองรับ
มีใจรักที่จะเสียสละ รักผู้อื่น มีเมตตากรุณา พร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม
มีเวลาว่างหลังการเรียนประจำวัน พอที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ มีความภาคภูมิใจทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

 

อ่าน 191 ครั้ง
« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30