Chonburi Province Red Cross Chapter

 
ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร (4)

1.นางอัจฉรา                        ปัจฉิมนันท์       1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2544

2.ทันตแพทย์หญิงจันทรธนา        อินสว่าง          1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2545

3.ทันตแพทย์หญิงศกุนตลา         ศรีสกุน           1 ตุลาคม 2545 – 4 มิถุนายน 2546

4.นางเสมอแข                       เกตุผาสุข         5 มิถุนายน 2546 – 30 กันยายน 2549

5.ทันตแพทย์หญิงทิพวรรณ         เตรัตน์            13 พฤศจิกายน 2549 – 16 ตุลาคม 2551

6.นางปริศนา                        พงษ์ทัดศิริกุล     20 ตุลาคม 2551 – 17 พฤษภาคม 2552

7.นางช่อผกา                        จิตตเกษม         18 พฤษภาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

8.นางสุปราณี                       ชาตไพสิฐ         1 ตุลาคม 2553 – 25 พฤศจิกายน 2554

 

9.นางบุศราวดี                       เอกชัย            1 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน 

วันอังคาร, 05 มกราคม 2559 03:36

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

Written by

พันธกิจ

1. ทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

2. ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

3. รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น

4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการต่างๆ ของสภากาชาดไทย

6. ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ

7. เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย

8. ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

 

วิสัยทัศน์

บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

 

สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 

 

สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี